Спорт

Спортклубу «Індустрія» – 50!

Фізичне виховання відіграє важ­ливу роль у формуванні молодого покоління, зміцненні і збереженні його здоров’я, підготовці до майбут­ньої професійної діяльності та за­хисту Вітчизни. Розвиток фізичного виховання в Кам’янець-Подільському індустріальному коледжі має довгу та славну історію.

В 1945 році, з початку заснування технікуму, викладачами фізичного виховання були Афанасій Шагенян, Володимир Сорокін, Микола Яцура, які в складний післявоєнний час стали першопроходцями налагодження спортивної роботи в технікумі.

На зміну цим викладачам у 1954 році прийшли молоді викладачі фі­зичного виховання – випускники місцевого педінституту Іван Басараб, Василь Андрущак, Федір Суржиков – справжні ентузіасти своєї справи. Вони ро­зуміли: досягнення успіхів в розвитку фізичного виховання і підго­товці спортсменів високого класу неможливе без існування спортивної бази. Тому протягом кількох років силами всього колективу технікуму було створено спортивно-будівельні бригади, які очолювали молоді ви­кладачі фізичного виховання. Шефи допомагали будівельними матеріа­лами, транспортом, а студенти вихо­дили на будівництво після навчаль­них занять, на суботники і неділь­ники. Протягом кількох літніх сезо­нів методом народного будівництва було побудовано гімнастичне містечко, тир, три волейбольних і два бас­кетбольних майданчики. У 1958 році в навчальному корпусі розпочали будівництво спортивного залу, який завершили за два роки. І ось нарешті створено спортивну базу – необхідну умову для якісного проведення за­нять з фізичного виховання, сек­ційної та позакласної спортивно-ма­сової роботи.

Тоді в технікумі працювали такі спортивні секції: баскетболу, волей­болу, футболу, настільного тенісу, легкої атлетики, боротьби, спортив­ної гімнастики, велоспорту, секція стрільби, яку очолював ветеран Вели­кої Вітчизняної війни Михайло Лук’яненко.

Збірні команди технікуму посі­дали найвищі сходинки в змаганнях на першість міста, області та в спар­такіадах Раднаргоспів України. Ду­же успішно збірні команди техніку­му виступали на ІІІ-V спартакіадах Раднаргоспів України (1960-1963 роки), де технікум посідав І загаль­нокомандне місце. Серед видів спор­ту, які входили до програми спарта­кіад, був і настільний теніс. За збір­ну команду технікуму виступали Ніна Тимошина і колишній дирек­тор технікуму Анатолій Чорний, які виконали норматив кандидата в майстри спорту. Тоді на V спартакіаді Раднаргоспів України збірна команда з настільного тенісу посіла І місце.

В спартакіадах цих років брали участь Віктор Лундишев (недавній голова Хмельницької обласної державної адміністрації) та Олексій Пастушков (колишній керівник управління спра­вами персоналу ВАТ «К-ПЕМЗ»), які були членами збірної команди техні­куму з баскетболу. Спортивну традицію батька гідно продовжив Сергій Пастушков, нині офіцер Збройних сил України, який успішно захищав честь технікуму з волейболу. Серед випускників, викладачів та співробітників технікуму, які навча­лися та працювали в різні роки, є кандидати та майстри спорту СРСР і України – Степан Байдюк (став майстром спорту СРСР міжнародного класу з легкої атлетики і був учасником XVIII літніх Олімпійських ігор в Токіо 1964 року, біг на 5000 м. і 10000 м.), Микола Бородін (виконав норматив майстра спорту СРСР міжнародного класу і був призером чем­піонату Європи з легкої атлетики із штовхання ядра), Юрій Грачов і Борис Дорохін (спортивна гімнастика), Микола Стародуб, Валерій Мацерушка і Андрій Ярмілко (велоспорт), Валентин Хіміч (бороть­ба), Анатолій Щербаков (акробати­ка), Іван Савчук і Анатолій Кочетков (важка атлетика), Ростислав Швець і Едуард Мосійчук (військове триборство), Юрій Баранов (спортив­не орієнтування), Олександр Бурденюк (волейбол, військове триборство), Олександр Мнюх  (чемпіон світу серед ветеранів), Степан Візнович, Валерій  Чередніченко (волейбол), Наталія Смотрова (стрільба), В’ячеслав  Сташевський (бодібілдинг), Олександр Гунько (вільна боротьба), Валентин Горячок (бокс), В’ячеслав Томашевський, Анатолій Шудрак, Ігор Чайковський, які захищали ко­льори Кам’янець-Подільської ко­манди з футболу «Поділля», Сергій Мостіпака (майстер спорту міжнародного класу, срібний призер чемпіонату Європи з тхеквондо), Олександр Трикуліч (майстер спорту України, срібний призер чемпіонату Європи з рукопашного бою), Максим Якимчук (Кандидат у майстри спорту з легкої атлетики, член збірної України), Денис Чорногуб (кандидат в майстри спорту, чемпіон Світу по панкратіону) та Костянтин  Поситько (майстер спорту України з туризму).

За високі показники розвитку фі­зичної культури та спорту в техніку­мі Постановою Президії Всесоюзної ради добровільних спортивних това­риств профспілок від 22 червня 1963 року колективу фізичної культури Кам’янець-Подільського індустріаль­ного технікуму було присвоєне зван­ня «Спортивний клуб «Індустрія». В Хмельницькій області це почесне звання багато років носить лише наш ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. До цього визнання технікум йшов довгих 18 років. 1960-1975 роки можна вважати періодом підйому фізичної культури і спорту в технікумі.

Йшов час, змінювався склад ви­кладачів, з’явилось молоде попов­нення, яке внесло новий подих у ро­боту. На початку сімдесятих до тех­нікуму прийшов викладач, майстер спорту СРСР з акробатики Олександр Черевко. Це фахівець своєї справи, відданий спорту ентузіаст. Протягом багатьох років він очолював секцію гімнасти­ки, а зараз веде секцію з настільного тенісу. Його вихованці постійно посі­дають перші та призові місця на змаганнях різного рівня.

У 1982 році дирекція технікуму запросила на посаду керівника фі­зичного виховання Юрія Покотильського, який раніше 25 років працював у сільськогоспо­дарському інституті, 16 з яких був завідувачем кафедри фізичного ви­ховання. З його приходом спортивна робота серед студентів набуває нового розмаху. До спорту залучаються також працівники технікуму. Скла­лась чітка система організації і про­ведення спортивно-масових заходів: щорічно проводяться спартакіади серед навчальних груп і відділень, в яких бере участь велика кількість студентів.

Відтак спортсмени технікуму по­стійно лідирують на спортивній аре­ні, виходять переможцями на бага­тьох міських та обласних змаганнях.

Широкого розмаху набула прак­тика проведення літніх та зимових туристичних походів студентів та викладачів.

На початку 90-х років прийшли молоді енергійні викладачі фізич­ного виховання – кандидати в май­стри спорту Сергій Покотильський та Зінаїда Франкова, яка очолила легкоатлетичну ро­боту в технікумі. Невдовзі її вихо­ванці почали брати участь у міських та обласних змаганнях, посідаючи призові місця.

Сергій Покотильський очолив спортивний клуб «Індустрія». Ним при клубі було створено гандбольну команду «Індустрія», яка була і за­лишається однією з кращих команд на Поділлі. Виступали за команди вищої ліги кандидати у майстри спорту Валентин Карпенко, Олександр Никитюк, Дмитро Покотильський. Також при спортивному клубі працюють секції настільного тенісу (тренер Олександр Черевко), ша­хів (тренер Олег Манжуловський), волейболу (тренер Сергій Балан), футболу (тренер Сергій Никифорчин), стрільби (тренер Едуард Павловський), баскетболу (тренер Сергій Покотильський), легкої атлетики (тренер Зінаїда Франков).

Завдяки цьому багато студентів індустрії визнавались кращими спортсменами року в місті, а в 2003 році дирекцією було запроваджено конкурс на зван­ня кращого спортсмена навчального закладу. У минулому навчальному році студента індустріального коледжу Дениса Чорногуба визнано переможцем обласного конкурсу «Кращий студент» у номінації «Кращий  студент-спортсмен».

В кінці 90-х років керівником фі­зичного виховання Юрієм Покотильським та спортивним клубом «Індустрія» започатковується щоріч­не проведення змагань серед праців­ників освіти вищих навчальних зак­ладів міста. Традиція проведення цих змагань продовжується дирекцією коледжу (Михайло Недошитко), керівником фізичного виховання (Сергій Покотильський), спортив­ним клубом «Індустрія», який очо­лює з 2000 року Сергій Балан. Тепер цей турнір присвя­чується пам’яті Юрія Покотильського. Команда коледжу за всі роки проведення турніру по­сідає загальнокомандне перше місце.

Дирекція коледжу багато зусиль докладає для покращення мате­ріальної бази для занять фізичною культурою і спортом. На привеликий жаль через фінансові труднощі на завершальному етапі припинилося будівництво спортивної споруди сучасного спортивного корпусу, в якому буде ігровий спортзал 36 м. на 18 м., тренажерний зал, тир, роздягальні, душеві, а також кабінети та підсобні приміщення.

Введення сучасного спортивного комплексу в експлуатацію дасть змо­гу покращити умови для навчальних та навчально-тренувальних занять, а також для проведення спортивно-масових заходів. Сьогодні спортив­но-масова робота в коледжі стала справді масовим явищем завдяки іні­ціативним викладачам фізичного виховання, а також великій увазі до цієї ділянки роботи членів спортивно­го клубу «Індустрія», дирекції коледжу.

На сучасному етапі розвитку спортивної роботи в коледжі студенти та викладачі продовжують славні традиції минулого, стають переможцями та призерами змагань різних рівнів.

І в цьому запору­ка не лише закріплення рівня, якого вже досягнуто, але й завоювання но­вих рубежів.

Сергій БАЛАН, голова спортивного клубу «Індустрія».

Новини по темі

Back to top button