Кам'янець-Подільський

Шепетівські школярі відсвяткували День української писемності та мови

День української мови та писемності9 лис­то­па­да на­ша кра­їна свят­кує День ук­ра­їнсь­кої пи­сем­ності та мо­ви. Мо­ва, як і Ук­ра­їна, – у на­шо­му сер­ці, і по­чи­на­єть­ся во­на з кож­но­го з нас.

Як зазначає «День за днем», пра­ців­ни­кам Ше­пе­тівсь­кої місь­кої біб­лі­оте­ки для ді­тей ду­же хо­четь­ся, щоб на­ші ді­ти лю­би­ли, ці­ну­ва­ли рід­ну мо­ву і гор­ди­ли­ся тим, що є ук­ра­їн­ця­ми, ви­рос­та­ли справ­жні­ми пат­рі­ота­ми рід­ної зем­лі.

Ці­ка­вою бу­ла для уч­нів 6-7-х кла­сів ЗОШ №4 мо­воз­навча мо­за­їка «Як бі­лих жу­рав­лів, як пер­воцвіт ран­ко­вий, як ста­ро­вин­ний спів, пле­кай­те рід­ну мо­ву».

Під час неї ді­ти зба­га­чу­ва­ли свої знан­ня про мо­ву під час ігор, вік­то­рин, роз­га­ду­ван­ня ша­рад, крос­вордів та чи­тан­ні ско­ро­мо­вок.

На за­вер­шення за­хо­ду чи­та­чі поз­найоми­ли­ся з ма­те­рі­ала­ми по­лич­ки «Мо­ви різ­но­бар­вний квіт».

Новини по темі

Back to top button